Κατηγορίες
Δείτε προσφορές

Όροι ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α

Για την έκδοση τιμολογίου βάση ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α

Θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

Πραγματοποιείτε παραγγελία online και δημιουργείτε λογαριασμό στην ηλεκτρονική μας σελίδα, στη συνέχεια κάνετε upload μέσα στον λογαριασμό σας τα παρακάτω:

1. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης από την προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxisnet, με ημερομηνία εκτύπωσης την ίδια ή την προηγούμενη της συναλλαγής.

2. Στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου από την προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxisnet (Μόνο σε περίπτωση εταιρείας νομικών προσώπων), με ημερομηνία εκτύπωσης την ίδια ή την προηγούμενη της συναλλαγής.

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας είτε ατομικής εταιρείας είτε νομικών προσώπων.

4. Επικυρωμένο έγγραφο από τράπεζα είτε επίσημο έγγραφο επαγγελματικών λογαριασμών μέσα από taxisnet, με ημερομηνία εκτύπωσης την ίδια ή την προηγούμενη της συναλλαγής, όπου θα αποδεικνύεται ότι υπάρχει επαγγελματικός/εμπορικός λογαριασμός συνδεδεμένος με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, σε περίπτωση εταιρείας νομικών προσώπων, ότι είναι ενήμερος για την παραγγελία/αγορά.

6. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής .

7. Η αποστολή πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην έδρα της επιχείρησής.

   

Τα έγγραφα θα πρέπει να γίνονται upload στον λογαριασμό σας σε μορφή pdf, σε ένα ενιαίο έγγραφο για να διευκολύνεται ο έλεγχος από το λογιστικό μας τμήμα.

Τα έγγραφα θα πρέπει να ανεβαίνουν την ίδια μέρα της παραγγελίας.

Ύστερα από την ορθή χρήση των παραπάνω η εταιρεία μας θα πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους για την ορθότητα και την διασταύρωση των στοιχείων.

Στη συνέχεια θα ενημερωθείτε με e-mail για το τελικό ποσό κατάθεσης και εκδίδεται το τιμολόγιο βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση Δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε αποπληρωμή της παραγγελίας αν δεν έχετε λάβει ενημερωτικό e-mail για το τελικό ποσό κατάθεσης και Δεν θα πρέπει να πραγματοποιείτε δεύτερη παραγγελία πριν την ολοκλήρωση της πρώτης.

Σύμφωνα με την Ενότητα Ε,στην Παράγραφος 3. Ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο και να ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας αυτού ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση του συστήματος από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. ιδιώτες). Οι εκπρόσωποι των υποκειμένων/αγοραστών προσκομίζουν κάθε πρόσφορο μέσο για να αποδείξουν την νομιμοποίηση αυτών για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας του πωλητή θα πρέπει να επιβαρύνεται το φορολογικό στοιχείο με Φ.Π.Α..

Η πληρωμή τιμολογίων βάση ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω μεταφοράς από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό.

Στην περίπτωση παραλαβής από το πλησιέστερο κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών θα πρέπει να παραλαμβάνει νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας επιδεικνύοντας νόμιμο δημόσιο έγγραφό ταυτοπροσωπίας ή τρίτο πρόσωπο αφού έχει στην κατοχή του υπεύθυνη δήλωση από την εταιρεία με γνήσιο υπογραφής και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας προς επίδειξη.

Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας εάν δεν πληρούνται τα παραπάνω, μεμονωμένα ή σωρευτικά.

Οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και παραλαβή δεν γίνεται αποδεκτή.

Εφ’ όσον ακολουθηθούν τα παραπάνω θα προχωρήσουμε στην επεξεργασία, εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας.